0

I am about to rent house and I received the contract but I don't understand one of points even after translate it, so I hope someone explain this to me.

Deze overeenkomst is aangegaan voor een korte duur met inachtneming van het feit dat de verhuurder i.v.m. privé omstandigheden tijdelijk geen behoefte heeft aan het gehuurde en deze derhalve ook tijdelijk niet kan gebruiken voor huisvesting. Mede ter voorkoming van brand, inbraak en andere schade acht de verhuurder het wenselijk het gehuurde tijdelijk in gebruik te geven aan huurder. Huurder verklaart op de hoogte te zijn van deze beperkte gebruiksduur en heeft hiertegen geen bezwaar aangezien huurder voornemens is het gehuurde uitsluitend voor de onder 3.1. genoemde periode te gebruiken i.v.m. behoefte aan tijdelijke woonruimte in verband met tijdelijke werkzaamheden in Nederland xxxx . Huurder is zich bewust van het feit dat het gehuurde slechts tijdelijk gehuurd kan worden en dat huurder geholpen is met deze tijdelijke oplossing. Na beëindiging van deze huurovereenkomst wordt het gehuurde terstond in gebruik genomen door de verhuurder bestemd voor bewoning. Huurder verklaart het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst vrij en ontruimd - behoudens de aan verhuurder toebehorende roerende goederen welke in het gehuurde waren bij aanvang der huur - en schoongemaakt ter vrije beschikking van verhuurder te stellen. Indien en voorzover verhuurder aan het einde van de huurovereenkomst niet de vrije beschikking heeft over het gehuurde door welke oorzaak dan ook, verklaart huurder nu reeds voor alsdan aan verhuurder een terstond opeisbare boete te zullen voldoen van € 226,89 per dag voor elke dag dat huurder het gehuurde na het einde van de huurovereenkomst niet ter vrije beschikking geeft, zonder dat enige ingebrekestelling door verhuurder van huurder vereist is en onverminderd het recht van verhuurder om vergoeding van geleden schade, kosten en interesten te vorderen van huurder. Op grond van artikel 7:232 lid 2 BW zijn de afdeling 7.4.5 van het BW (te weten artikelen 233 tot en met 282 van Boek 7BW) niet van toepassing op deze huurovereenkomst als mede de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte zijn op deze overeenkomst niet van toepassing, daar het hier een overeenkomst betreft, die uitdrukkelijk naar zijn aard van korte duur is.

2
 • 2
  Can you be more specific about which part of this you don't understand?
  – einpoklum
  Commented Mar 1, 2017 at 7:58
 • @einpoklum all the text, did't get the idea of it, it mentioned dutch law rules also fines for what, I didn't get it ?!!
  – Ahmed
  Commented Mar 1, 2017 at 7:59

1 Answer 1

4

The passage you quoted consists of two parts:

 1. Terms regarding the fact of the rental being for a short rather than long term
 2. Terms regarding the obligation to clear the property of stuff when the rental period ends. This includes an obligation to pay a daily amount if the property is not clear at the end of the contract period - as (supposedly) the landlord cannot again freely use it.

I think the Google Translation of the text is pretty clear...

4
 • @AhmedRagheb: See edit.
  – einpoklum
  Commented Mar 1, 2017 at 8:27
 • @ einpoklum thanks alot, so it not something i should worry about.
  – Ahmed
  Commented Mar 1, 2017 at 8:28
 • 1
  @AhmedRagheb: Laa shukr 3ala waajeb. Also, "It is not something i should worry about" - Well, not right now, but you will need to plan for not getting stuck with furniture in that place.
  – einpoklum
  Commented Mar 1, 2017 at 8:34
 • @AhmedRagheg: Something else -> new question, and make it very specific please :-)
  – einpoklum
  Commented Mar 1, 2017 at 8:35

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.